Sensationellt besked från Socialstyrelsen om lågkolhydratkost

För drygt ett år sedan anklagades EBC / FORUM Frisk av de svenska dietisterna för att vi var oseriösa, när vi bjöd in Sally Fallon till en hearing om kostråden på Karolinska Institutet. Hon är en av författarna bakom bästsäljaren "Eat Fat Loose Fat" och är en av många som på senare år ifrågasätter den "fettskräck", som bl.a har tagit sig uttryck i att nationella kostråd utärdas, där fett ersätts med kolhydrater (=sockerkedjor). Detta ter sig särskilt märkligt anser vi, när det gäller råd till diabetiker (=sockersjuka personer). 

FORUM Frisk har nu tagit del av ett beslut daterat 2008-01-16 (Dnr 44-112267/2005) från Socialstyrelsens enhet för behörighet och patientsäkerhet angående kostrådgivning till patienter med diabetes typ 2 och/eller övervikt. Beskedet ges med anledning av att dietisterna Christina Svanström och Marlene Olivares-Dahlby i december 2005 har anmält läkaren Annika Dahlqvist och ifrågasatt hennes råd till patienter med övervikt och patienter med diabetes typ 2. Anmälarna menar att patienternas säkerhet äventyras.

En minskning från 55 till 10 energiprocent

Annika Dahlqvist rekommenderar överviktiga patienter, men också patienter med diabetes typ 2, en kost fattig på kolhydrater men rik på fett och protein. Kolhydratinnehållet rekommenderas utgöra endast ner mot 10 procent av kostens totala energiinnehåll med en motsvarande ökning av kostens innehåll av fett och protein.

Dessa kostrekommendationer ska jämföras med dem som återfinns i de svenska näringsrekommendationerna (SNR) och i Socialstyrelsens gällande nationella riktlinjer för vård och behandling vid diabetes mellitus. I dessa rekommendationer anges att kolhydrater bör utgöra 50-55 energiprocent och att fett inte bör överstiga 30 energiprocent.

Socialstyrelsen har vid sin bedömning tagit del av korrespondens mellan Annika Dahlqvist och svenska dietister, hennes "blogg" och ett material bestående av vetenskapliga artiklar och rapporter på temat kost och behandling av övervikt och diabetes. Socialstyrelsen har vidare anlitat professor Christian Berne, sektionen för endokrinologi och diabetesvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillika medicinsk expert i den pågående revideringen av nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.

Kohydratsnål kost godkänns

Socialstyrelsen har bett professor Berne yttra sig över frågan: Är behandling med kolhydratfattig kost till patienter med diabetes 2 i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Professor Berne svarar JA. Annika Dahlqvists behandling är således i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, dock med reservation för att den vetenskapliga basen i form av randomiserade kontrollerade studier är mycket smalare än för koster med ett högre kolhydratinnehåll och att långtidsstudier (> 1 år) saknas.

Dessutom, skriver Berne, är det särskilt viktigt mot bakgrund av ovanstående resonemang, att några för den praktiserande läkarens självklara principer för yrkesutövning uppfylls. All intervention, vare sig det gäller läkemedel eller en livsstilsförändring som kostråd, bör följas av en noggrann, regelbunden uppföljning och journalföring av patientens hälsotillstånd och status (som vikt och midjeomfång), hur patienten uppfattat råden och hur följsamheten till råden är. När det gäller patienter med typ 2 diabetes och/eller övervikt ofta kombinerad med dyslipidemi eller blodtrycksförhöjning är kontroll av HbA1c, blodlipider, blodtryck, P-kreatinin och mikroalbuminuri centrala. Eftersom metodens långtidseffekter är okända kan det finnas starka skäl att rekommendera att man följer upp behandlingen över tid i ett nationellt kvalitetsregister, som Nationella DiabetesRegistret, som dokumenterar alla ovannämnda variabler och kan användas i lokal kvalitetsuppföljning.

Kolhydratsnål kost idag sägas vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet för viktreduktion vid övervikt och typ 2 diabetes, skriver Berne, med reservation för en smal vetenskaplig bas, avsaknad av långtidsresultat och av studier som utvärderar effekter på patientrelaterade effektmått (hjärtkärlsjukdom och vid diabetes mikrovaskulära diabeteskomplikationer). Motiveringen är att ett antal studier har visat effekter i ett kortare perspektiv och att evidens för farlighet inte framkommit i hittills gjorda systematiska litteraturgenomgångar. För behandling utöver 1 år saknas ännu vetenskapligt stöd. En omsorgsfull utvärdering av de långsiktiga behandlingsresultaten är ett viktigt krav på behandlande läkare oavsett vilken typ av behandling som initieras.

Socialstyrelsens bedömning

Enligt lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1§ 2 kap. Lag 1998:531) skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav.

Annika Dahlqvist rekommenderar i sin behandling av överviktiga patienter och till patienter med diabetes typ 2 en kost som kraftigt avviker från den som rekommenderas i svenska näringsrekommendationer (SNR) och de gällande nationella riktlinjerna för vård och behandling vid diabetes mellitus. Den ”lågkolhydratkost” Annika Dahlqvist rekommenderar kan sålunda sägas avvika från vetenskap och beprövad erfarenhet som de tar sig uttryck i nämnda rekommendationer och riktlinjer.

Trots detta ansluter sig Socialstyrelsen till Christian Bernes yttrande och bedömer att Annika Dahlqvists rekommendationer av ”lågkolhydratkost” till patienter med övervikt och patienter med diabetes typ 2 idag kan anses vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Av Socialstyrelsens föreskrifter(4 kap.2§SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet framgår att det ska finnas rutiner för hur metoder (för diagnostik och behandling) ska tillämpas, kontinuerligt följas upp och vid behov revideras. I samma föreskrift (5 kap.1§) framgår att det ska finnas rutiner för regelbunden granskning av metodernas, rutinernas och vårdprocessernas ändamålsenlighet och effektivitet för att nå målen. Socialstyrelsen understryker att det, i samband med behandling av en patient med kost som har sparsam vetenskaplig dokumentation jämfört med den vanligen rekommenderade kosten, är väsentligt med en noggrann uppföljning av patienten. Mot bakgrund av att det saknas resultat från långtidsbehandling med ”lågkolhydratkost” vill Socialstyrelsen betona vikten av att längre tids randomiserade uppföljningar/studier genomförs och att dessa har godkännande från forskningsetisk nämnd.

Berömvärd insats för folkhälsan

Socialstyrelsens beslut att "frikänna Annika Dahlqvist" innebär en stor personlig triumf för denna modiga kvinna. I flera år har hon kämpat för att hennes engagerade arbete med mängder av nöjda patienter skall erkännas. Hon har tvingats sluta på sin arbetsplats, men fortsatt att hävda sin sak bl.a i en mycket välbesökt s.k blogg på Internet.

I vår Dialog Kost & Hälsa har det visat sig många läkare delar hennes uppfattning, men Livsmedelsverkets och dietisternas militanta försvar av de alltmer ifrågasatta kostråden, har inneburit att de kolleger, som inte strikt följer råden, har behandlats som dissidenter och t.o.m mobbats av "rättroende" kolleger.

FORUM DOKTORN gratulerar Annika Dahlqvist och Socialstyrelsen till deras beslut, som innebär ett steg framåt för folkhälsan, säger professor Karl E. Arfors, en av de drivande bakom Dialog Kost & Hälsa, när han kommenterar Socialstyrelsens sensationella besked.

Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogsamordnare
EBC / FORUM Frisk