Dialog om Kost & Hälsa
Debatten om de ifrågasatta nationella kostråden

Mycket hände, och fort gick det, efter det att den "bloggande" läkaren från Njurunda Annika Dahlqvist vågade utmana kostetablissemanget. 

En arbetsgrupp med oberoende experter - associerad till EBC/FORUM Frisk - skrev våren 2007 ett öppet brev till regeringen, som publicerades i Aftonbladet och här på FORUM Frisk. Sedan lyckades vi få nestorn i svensk internmedicin och kardiologi, den numera framlidne professorn Lars Werkö, att här på FORUM Frisk bjuda in sina läkarkolleger till en Dialog om Kost & Hälsa. 

Här nedan redovisas debattinlägg och rapporter om sambanden mellan kost och hälsa, som följde på dessa initiativ. Arbetsgruppen har även uppvaktat hälsominister Maria Larsson, gruppen har tagit initiativ till ett seminarium om "Kosten som grundbult vid behandling av diabetes" på läkarnas Riksstämma hösten 2007.  Och det var FORUM Frisk, som satte tidningen DAGENS MEDICINS chefredaktör på spåren om att allt inte stod rätt till med de officiella kostråden. Resten är historia, och en del av den historien återges här nedan i form av ett urval rapporter och debattinlägg.

Sammanställning av de senaste årens rapporter och debattinlägg om Kost & Hälsa

Här nedan följer i kronologisk ordning ett antal inlägg i kostdebatten som inleddes i FORUM Frisk 2006 i det vi kallar Dialog om Kost & Hälsa. De senaste inläggen hittar du således längst ner. Var så god!

Den  lyckade starten på Dialogen om Kost & Hälsa


Den 21 juni 2006 hölls det första mötet i "Dialogen om kost och hälsa", ett arrangemang initierat av EBC/FORUM Frisk i samarbete med diagnostikföretaget Scandlab.

Fetmapardoxen
Forskningsingenjör Johan Hedbrant, Linköpings universitet, har på eget bevåg börjat intressera sig för det vetenskapliga underlaget för de kostråd vi har i Sverige, och han fann till sin förvåning en mängd häpnadsväckande brister.

Lars Werkö inbjöd till Dialog om Kost & Hälsa
Nestorn i svensk medicin professor Lars Werkö inbjöd våren 2007 här i FORUM Frisk sina läkarkolleger till en Dialog om Kost & Hälsa genom att utmana. Det gjorde han genom att ställa den provocerande frågan; "Kan sjukvården egentligen någonting om hälsa?" Trots sin höga ålder var han aktiv i Dialogen ända fram till sin död 2009.

Lägesrapport i Dialogen om Kost & Hälsa sept 2007

Kostråden har låg evidens
De nationella kostråden i Sverige baseras på undersökningar med låg evidens, skrev professorn i klinisk nutrition Tommy Cederholm, Uppsala universitet och ledamoten i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsofrågor, vars samtliga 12 ledamöter står bakom en artikel i en pågående debatten om kostråden i Dagens Medicin.

Viktigt symposium väckte frågor
Bengt Vessby och Ralf Sundberg var huvudkombatanter på Svensk Förening för Klinisk Nutritions symposium om kostråd och diabetes. "Trots att de hade olika uppfattning om vilken kost man blir fet av, var båda lika smala. Det bestående intrycket efter detta kostsymposium är att det är något som inte stämmer”, skrev FORUM Frisks chefredaktör L.O. Landin. Symposiet, som hölls på läkarnas Riksstämma i nov 2007, väckte fler frågor än det gav svar.

Motstridiga kostråd - bra eller dåligt?
Vi håller med Lars Werkö om marknadskrafterna och tror att Stephan Rössner har fel. Dissensus och äkta Dialog - inte konsensus - är det som driver kunskapsutveckling, skrev chefredaktören för FORUM Frisk LO Landin som kommentar till de senaste inläggen i debatten om de nationella kostråden.

Olika kostråd ändå samma
Det är märkligt att läsa Livsmedelsverkets experters kommentar till stor svensk Cancer-Kost-Studie. "Kostråden blir desamma trots olika utgångspunkter".
Läs här.

Vems råd kan man lita på?
Alltför lite energi har ägnats att utveckla regler och rutiner till skydd för universitetens långsiktiga trovärdighet. Det är inte bra om lärarna förleds att tänka att slagorden i tiden - "samverkan" och "tredje uppgiften" - kan legitimera vad som helst. Förmedlingen av kunskap från vetenskapssamhället till allmänheten lämnar en hel del att önska. Inte minst på området kost och hälsa. Det skrev Inge-Bert Täljedal i VästerbottensKuriren (12 januari 2008). Han har varit rektor för Umeå universitet 1999-2005.

Socialstyrelsens beslut om lågkolhydratkost
Socialstyrelsens beslut (2008-01-16) att godkänna lågkolhydratkost för överviktiga patienter och patienter med diabetes typ 2, dvs en kost fattig på kolhydrater men rik på fett och protein, var samtidigt ett erkännande för den modiga läkaren Annika Dahlqvists berömvärda insats för folkhälsan.

När fingrarna fuktas......
"Ett brett akademiskt och politiskt stöd för vetenskapliga teorier betyder inte att de är sanna, bara att de ännu inte bevisats vara osanna. Socialstyrelsens halva reträtt i Annika Dahlqvists fall visar att experterna nu fuktat sina fingrar och att anpassningen till det nya inletts. Snart ombeds bantarna att ge akt på kolhydraterna och att byta sin pasta carbonara mot bacon och kokt blomkål", skrev Anders Isaksson, den välkände författaren och numera avlidne kolumnisten i DN.

Regeln "Kill your darlings"
Den kontroversielle docenten i Malmö Uffe Ravnskov har längst av alla ifrågasatt den etablerade medicinens "fettskräck". Han tycks få alltmer rätt och skrev i Dagens Medicin 9/2008 "att vetenskapen går framåt först när vi inser att våra älsklingshypoteser inte håller". 
- Idén att mättat fett är skadligt för hjärta och kärl har plågat mänskligheten under nästan ett halvt sekel. Minst 10 studier har visat att ett intag av 3-6 gånger högre än WHO:s rekommendationer inte påverkar blodets kolesterolhalt.

Myndighet förlitar sig på gammal kunskap
I mars 2006 skrev FORUM Frisks kostexpert professor Karl E. Arfors en debattartikel i Dagens Medicin med rubriken "Livsmedelsverket bryr sig inte om att ta in ny kunskap". Två år senare hade han anledning att återkomma i samma ärende i den allt mer intensiva debattan om Livsmedelsverkets kostråd.

Dags att skrota Livsmedelsverkets kostråd
"Livsmedelsverket bör fråntas rätten att utfärda generella kostråd till allmänheten. En återgång till läget före 1971 med mindre detaljerade och styrande kostråd är att föredra. Det är dags att erkänna att kunskaperna om kosten för närvarande är ytterst bristfälliga. Utan detaljerade kostråd skulle offentliga institutioner och medborgare tvingas göra egna bedömningar. Några kommer att göra fel bedömning men det är bättre än att alla gör fel, baserat på kostråd på undermålig vetenskaplig grund", skrev en oberoende grupp forskare, läkare och medicininformatörer i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den den 6 maj 2008. Läs hela artikeln här.

Sockersjuka patienter bör kostbehandlas
- De numera förlegade riktlinjerna för behandling av sockersjuka patienter saknar all logik, skrev Karl E Arfors, Jörgen Vesti Nielsen och Ralf Sundberg i Dagens Medicin den 14 maj 2008. Kost i stället för läkemedelsbehandling bör åter bli förstahandsbehandling av sockersjuka, skrev de vidare och menade att det paradigmskifte vi just nu bevittnar vad gäller kostens betydelse för hälsan kommer att medföra såväl minskat lidande som stora sjukvårdsekonomiska vinster.

Vilseledande om fett
Privatläkaren Med Dr Ralf Sundberg (bilden) hade tillsammans med fil dr Johan Hedbrant granskat flera expertgruppers arbeten inom nutritionsområdet och konstaterade i en artikel i Läkartidningen nr 20/2008 att de granskade expertgrupperna uppenbarligen inte arbeter enligt evidensbaserade riktlinjer.

Artikeln kommenterades av Livsmedelsverkets expert Åke Bruce och en replikväxling mellan honom och artikelförfattarna redovisar vi under ovanstående länk.

Professorer ifrågasätter kost med högt intag av fett
En grupp välkända experter som kallade sig "traditionalister" med KI-professorerna Rössner och Marcus i spetsen skrev i Läkartidningen nr 24/2008 "att Socialstyrelsen, sannolikt i tidsnöd och under yttre tryck, har legtimerat en kostform för vilken vetenskapligt stöd saknas". Samtidigt anförde de inget nytt, som bevis för denna uppfattning, utan upprepade bara de argument, som redan hade debatterats och åberopats före Socialstyrelsens beslut.

Professorerna blev snabbt emotsagda
Professorerna Claude Marcus och Stephan Rössner m.fl kritiserade i Läkartidningen Socialstyrelsens beslut att godkänna lågkolhydratkost för diabetiker. De kallade bl.a den populära Atkinskosten (=GI) för extremkost, men de blev snabbt emotsagda av nya rapporter. 

Total omsvängning
Vilken kost skall egentligen betraktas som extrem frågade en grupp läkare och andra experter i Läkartidningen som svar på professorena Marcus´, Rössners m.fl. påstående att lågkolhydratkost skulle vara extremkost.

Kritiker dissekerar råd om fett
Dagens Medicin hade sedan hösten 2007 i sina spalter och på nätet givit stor plats åt den livliga diskussionen om kostråden i Sverige. Här tog tidningen bladet från munnen och utmanade de ansvariga ministrarna i frågan.

Kan man lita på sjukvården?
Frågan är befogad mot bakgrund av de senaste årens diskussion om kost & hälsa och hur de ansvariga för vården hanterar denna viktiga fråga.

Två generationer har fått felaktig mat
De svenska kostrekommendationerna saknar vetenskapligt stöd. Det sade Göran Berglund, professor i internmedicin vid Lunds universitet till DN.
Läs hela artikeln här

Tankarna styr hur feta vi blir
Det är tankarna som styr hur feta vi blir. Hjärnforskaren Martin Ingvar framförde nya argument varför hela det viktväktafrälsta och nyckehålstokiga dietsverige har kommit helt snett vad gäller kostråden.
   - Det gäller att undvika snabba kolhydrater och att hålla blodsockernivån på en jämn nivå för att inte trigga "kakmonstret" i våra hjärnor, menar han i en intervju i Svd. Läs hela artikeln här

Medicinsk spökskrivning
I Helsingborgs Dagblad publiceras den 6 april 2010 en artikel, som ratats av både SvD och DN. Den handlar om hur läkemedelsindustrin manipulerar den sanna vetenskapen. S.k. ghostwriting (medicinsk spökskrivning) är ett allvarligt problem, som många etablerade medier hittills inte sett den fulla vidden av. Författarna är de tre väl ansedda professorer Karl Arfors, Göran Petersson och Tore Scherstén, som alla varit aktiva i arbetet att avslöja Livsmedelsverkets illa underbyggda och av industrin nogsamt "riggade" kostråden. Läs artikeln här.

"Fat is not the problem" (Dec 20, 2010)
Dr. Walter Willett, chairman of the department of nutrition at the Harvard School of Public Health, says that "if Americans could eliminate sugary beverages, potatoes, white bread, pasta, white rice and sugary snacks, we would wipe out almost all the problems we have with weight and diabetes and other metabolic diseases."

It's a confusing message. For years we've been fed the line that eating fat would make us fat and lead to chronic illnesses. "Dietary fat used to be public enemy No. 1," says Dr. Edward Saltzman, associate professor of nutrition and medicine at Tufts University. "Now a growing and convincing body of science is pointing the finger at carbs, especially those containing refined flour and sugar." Läs vidare i LATimes.

"Fett är inte problemet" (DN 27 dec 2010)
Åtta svenska forskare konstaterar samma sak som de amerikanske experterna ovan i en debattartikel i DN, där de slår fast att åldersdiabetiker blir friska utan medicinering om de undviker att äta kolhydrater. Att det skulle var den feta maten som är orsaken till åldersdiabetes är i sjäva verket den moderna medicinens allvarligaste misstag, skriver forskarna. Läs artikeln i DN här.

Dags för "Eld upphör" i fettkriget (LT 1 mars 2011)
Professor Stephan Rössner recenserar i Läkartidningen den nya boken Matrevolutionen, skriven av Andreas Eenfeldt. Författaren driver också den populära bloggen KOSTDOKTORN, som det finns länk till här i vänstermenyn.
   Det är dock ett konstigt grepp Rössner väljer för att skapa "Eld upphör". Tvärtom torde hans artikel leda till att kriget eskalerar. I raljerande ton skjuter han nämligen skarpt på Annika Dahlqvist, som drog igång debatten om "för fett och mot kolhydrater i kosten" för 6 år sedan. "Hon skjuter sig själv i foten" skriver Rössner. Länk till Annika Dahlqvist blogg hittar du också i vänstermenyn. Och om Andreas Eenfeldt skriver Rössner att "han skjuter från höften". Läs Rössners recension, eller skall vi skriva kanon, eftersom Rössner laddat sin artikel full med krut innan han fyrar av. Läs här.
   Följ den fortsatta debatten i Läkartidningen och på de anvisade bloggarna här på FORUM Frisk. Vårt tips är att kriget fortsätter, vilket inte gagnar en sund kostdialog i Sverige. Det är för sorgligt att svenska experter inte ägnar sig åt att reda ut vad som gäller på kostområdet, och att läkarnas egen tidning tar in debatt-inlägg och kallar det för recensioner, istället för att öppna för en bred debatt på problemet med diabetes och en allt fetare befolkning.
   I debatten som Rössners recension dragit igång på bl.a. de ovan anvisade bloggarna antyds att vissa kolhydrater, men inte alla, är socker. Och Rössner skriver något om att "fett inte mättar", vilket - om det stämmer - torde vara en intressant nyhet för många. Låt oss därför försöka få till stånd ett verkligt "Eld upphör" och få upp "fettförespråkare" och "överviktsexperter" ur skyttegravarna och göra Sverige till ett föregångsland vad gäller kost & hälsa. FORUM Frisk tänker bidra till detta genom att bjuda in de stridande till en ny "Hearing". Det var 5 år sedan sist, när det hela började.

Högt kolesterol ofarligt för kvinnor och friska män (DN 26 april 2011) 
Sanningen börjar komma fram. Över en halv miljon svenskar tar läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden i onödan. De kolesterolsänkande läkemedlen – som används av över en halv miljon svenskar – minskar risken för att dö av hjärtinfarkt. Men detta gäller endast män´, som tidigare har haft en infarkt. Effekten är dessutom beskedlig. Vad de flesta inte vet är, att inget experiment med den här gruppen läkemedel (s.k. statiner) har lyckats förlänga livet för friska människor. Men nu börjar sanningen komma fram. En omfattande analys av nätverket Cochrane Collaboration visar att statinbehandling endast har en bagatellartad effekt. Tvärtom finns det skäl att varna för de biverkningar som en okritisk användning av statiner kan ge. Läs hela artikeln här

Nya sjukdomar i fetmans spår (HD 26 sept 2011)
Andelen överviktiga och feta ökar i västvärlden. Artikelförfattarna varnar för risker med fettlever, som ofta inte är icke alkoholbetingad utan en följd av alltförkohydratrik kost. Läs hela artikeln här.

Kostdebatt i repris (Dec 2013)
I december 2013 publicerar Sveriges kanske mest kände expert på fetma, professor Stephan Rössner, ånyo en artikel i kostdebatten i Dagens Nyheter.
   Artikeln, som alltid när Rössner skriver, är kontroversiell och fick stor uppmärksamhet i kostkretsar. Många av dessa inlägg är starkt kritiska, men publiceras bara på nätet som brukligt är i stora medier och kommer därför sällan till allmänhetens kännedom.  FORUM Frisk vill därför nyansera debatten och redovisar därför Rössners egna kommentarer skrivna i Seniorbloggen.se samt några ytterligare kommentarer här. 

Dags att överge kolesterolmyten (Nov 2014)
Karl Arfors, Thore Schrstén
och Ralf Sundberg gör ett försök att för gott ta död på kolesterolmyten i tidningen Access 8/9 2014. Läs här.

Vi
fortsätter givetvis att att följa utvecklingen vad gäller de starkt ifrågasatta nationella kostråden och om "fettskräcken".

Vi tar gärna emot kommentarer och frågor.

Enklast skriver du direkt till mig via e-post.Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogsamordnare
EBC Kreaprenör / FORUM Frisk