Detta har hänt
- lägesrapport Dialogen omKost & Hälsa
aug 2007

Enligt samstämmiga rapporter har andelen överviktiga i västvärlden ökat dramatiskt under det senaste halvseklet. Utvecklingen är densamma också i många andra länder i världen. Under samma period har antalet människor som insjuknar och dör i hjärtkärlsjukdomar och sockersjuka ökat i samma grad.
(Vi ser ett pedagogiskt värde med att åter börja använda begreppet sockersjuka istället för diabetes.)

Vad beror den ökande mängden hjärtkärlsjukdomar på? Varför ökar förekomsten av sockersjuka? Vad tyder den senaste tidens sjunkande siffror för död i hjärtinfrakt på? Finns samband? Vilka är de i så fall? Eftersom entydiga svar på dessa frågor från experter saknas, inledde EBC-gruppen, som ligger bakom FORUM Frisk, och under ledning av professor Karl E. Arfors (bilden t.h.) ett projekt för att utreda sambanden kost och hälsa med särskild tonvikt på hjärtkärlsjukdom och sockersjuka. EBC har sedan sedan 1980-talet initierat och drivit Dialoger i olika ämnen. Hälsa har varit ett genomgående tema och EBC-guppen har byggt ett omfattande nätverk av specialister inom medicin och hälsa. Under senare år har dialogen, i takt med att allmänhetens intresse för hälsofrågor ökar, övergått till att istället svara på frågor direkt från allmänheten med hjälp av utvalda experter bl.a här i FORUM Frisk. EBC är också varit initiativtagare till den ideella föreningen Kreaprenör® vars syfte är att stimulera nytänkande.

Karl E. Arfors har sin forskarutbildning i Uppsala. Han var under många år explorativ forskningschef på Pharmacia och bl.a 15 år i USA. Han har ägnat merparten av sitt liv åt att forska i mikrocirkulation och inflammation - kroppens näringsförsörjning, syresättningen av blodet, blodcirkulationen i de yttersta blodkärlen och inflammatoriska processer. 

Skolmedicinens brist på helhetstänkande

På senare tid börjar det stå alltmer klart för Arfors m.fl att skolmedicinen måste förnyas. Specialiseringen gör att helhetssynen går förlorad. Samtidigt gör ny informationsteknik det möjligt att momentant studera de miljontals processer som pågår i kroppen. Fram växer en nymedicinsk rörelse, som inte bara intresserar sig för hela kroppen, dess funktioner och kontakter med den omedelbara omvärlden, men också för den omgivande miljöns samband med hela universum. Den skolmedicinska forskningen på dessa områden är i det närmaste obefintlig.

När vi i juni 2006 frågade ca 1000 läkare med intresse för diabetes och övervikt fick vi svar från ca 10%. Här en sammanfattning av de kommentarer vi fick.  

Läkares kunskaper om kost är generellt sett bristfälliga. Flera högt uppsatta forskare i kardiolgi medger detta, när vi talar med dem. Kostlära utgör också en mycket liten del av läkarutbildningen. Specialister på lipider specialiserar sig istället på enbart fettmetabolismen i kroppen. Endokrinologer på enbart blodsocker. Ingen tycks bry sig om att fett- och sockermetabolism är två sidor av samma mynt. Hur många tänker på att kroppen inte kan bryta ner fett när höga blodsockervärden har gjort att insulinpåslaget är stort? Och hur har detta faktum beaktats, när dagens rekommenderade gränsvärden för blodfetter bestäms?

Den klassiska treenigheten

Psykiatrins uppenbara tillkortakommanden på senare tid aktualiserar åter den klassiska, grekiska triaden kropp-själ-ande, som glömts bort i industrisamhället. Kemiindustrins medicinprodukter och dess biverkningar gör nu att tusenårig österländsk läke- och livskonst prövas i västerlandet. En uppsjö terapeuter med varierande kunskap och d:o skolmedicinsk bakgrund introducerar nya s.k komplementärmedicinska terapier.

Gemensamt för alla dessa verksamheter är att de bygger på kostens stora betydelse för hälsan. Verksamheterna betraktas dock med stor skepsis av det medicinska maktetablissemanget. Samtidigt pågår i USA flera rättsprocesser mot den etablerade kemisk tekniska industrins produkter.

Den etablerade medicinen svarar med att hävda att de nymedicinska metoderna inte genomgår samma bevisprövning, som dagens farmaceutiska produkter, och man avvisar varje form av resultat som ”ovetenskapligt”.

Från ett sjuk- till ett frisktänkande

Rätt eller fel. Mycket talar ändå för att vi är mitt uppe i ett veritabelt paradigmskifte. Gamla mönster håller på att ändras. 30 år gamla kunskaper kan ibland vara direkt skadliga hävdar professorn i internationell hälsa på Karolinska Institutet Hans Rosling
 
Företrädare för skolmedicinen i Sverige borde betänka att en alltför njugg inställning till "nymedicinen" i en nära framtid kommer att kunna jämföras med maktetablissemangets vid slutet av 1400-talet, när man med emfas hävdade - och t.o.m med dödsstraff försvarade - den tidens etablerade omvärldsvetenskap att ”jorden var platt”.

Historiskt vet vi att det enda vi med säkerhet kan säga om den samtida vetenskapen är att den ALLTID kommer att "visa sig ha haft fel" – eller rättare sagt "ha varit otillräcklig". Medvetna personer accepterar att det alltid finns ”sånt man vet att man inte vet”. Och det innebär också att man är medveten om, att allt som vi anser oss veta har ett tidsbegränsat sanningsgvärde. Historien rymmer otaliga exempel på personer som tvärsäkert har uttalat att ”nu är allt uppfunnet”. Självklart kommer detta att visa sig vara TOTALT fel.    

Signifikant för dagens nymedicinare är att de hävdar att vi bör ha ett helhetsperspektiv på tillvaron, ett holistiskt synsätt, dvs studera kroppens totala funktion och inte som nu bara diagnostisera och behandla enskilda sjukdomar. Nymedicinare behandlar människor och inte diagnoser. Man menar att skolmedicinen är gammalmodig, har ett sjuk- istället för ett friskperspektiv och att den inte i tillräcklig omfattning tar till sig ny kunskap.

Ett rimligt antagande är att det milsvida avståndet i uppfattning mellan företrädare för traditionell skolmedicin och de som förespråkar ett nytt individuellt hälsotänkande beror på att man bygger sina antaganden på vitt skilda värdegrunder.

Kroppen är ingen maskin

Vårt syfte med projekt Kost & Hälsa är att öka människors kunskap om kostens betydelse för hälsan och att därmed bidra till att upprätta samsyn kring ett modernare tänkande. Det vill vi göra med hjälp av en Dialog som involverar både specialister och allmänhet. Alternativet är fortsatta stridigheter bland experter, som idag snarare är regel än undantag. Och förlorarna i detta fall blir människor med större benägenhet för hjärtkärlproblem och sockersjuka, som kommer att drabbas av felbehandlingar (i dagarna läser vi åter i tidningarna om att öka ingreppen, där man stympar människors magsäckar), felaktiga mediciner, en kommersiell flora av mer eller mindre lämpliga kost- och bantningsmetoder och ett onödigt lidande.

Den etablerade medicinen, Statens Livsmedelsverk (SLV) och dagens dietister bygger sin uppfattning om kroppens funktion på Newtons fyskaliska läror, som har präglat det västerländska tänkesättet i 250 år - den s.k industriella epoken. Man betraktar kroppen som en maskin. Energiintag resp –förbrukning mäts i kalorier. En kalori in är lika med en kalori ut. För ett givet energiintag - en måltid t.ex - krävs en exakt lika stor energiförbrukning - t.ex i form av motion - räknat i kalorier. Om energiförbrukningen är mindre än intaget blir du fet. Den förändrade livsstilen i form av mer stillasittande ses därför som den viktigaste orsaken till ökande övervikt och sockersjuka.

Nymedicinaren noterar istället att kroppen - i motsats till maskiner - styrs av biofysiska processer som påverkas av hormoner. Kroppen är t.ex olika bra på att bryta ner olika ämnen. Kroppens funktioner försämras av felaktigt näringsintag såsom icke naturtrogna ämnen som t.ex kemikalier. Det är väl känt att kemikalier förorsakar miljöproblem. Det vore underligt om inte också kemikalier i form av medicin har negativa verkningar på kroppen. Och när det gäller näringsomsättning spelar insulin en mycket betydelsefull roll, menar Arfors, något som många näringsexpeter och läkare bortser ifrån. Intag av socker triggar insulinproduktionen i kroppen, som därmed försätts i ett inflammationsliknande tillstånd, vilket enligt Arfors är den viktigaste orsaken till arterioscleros (= s.k åderförkalkning). Tar man inte hänsyn till insulinets effekter dras felaktiga slutsatser om t.ex blodfetternas roll för uppkomsten av bl.a arterioskleros, vilket i sin tur leder till en felaktig och livslång behandling med fettsyresänkande mediciner, hävdar Arfors. Denna medicinering inbringar idag miljardvinster åt läkemedelsndustrin och är sannolikt dessutom direkt hälsovådlig för särskilt kvinnliga patienter i högre åldrar. 

Obefogad fettskräck

Docent Uffe Ravnskov (t.v), som i många år har visat att den s.k fettskräcken är obefogad,  har i Sverige bemötts direkt fientligt av kolleger och hans artiklar "har tigits ihjäl" av läkarkåren.

Parallellt har andra forskare studerat effekter av ökad användning av socker i livsmedel under framförallt andra halvan av 1900-talet. Den amerikanske tandläkaren Weston A. Price studerade under många år barns tandstatus i en rad länder och jämförde med kostvanor. Han fann att barn bland urbefolkning i Afrika, vars kostvanor inte har påverkats av livsmedelsindustrin, utan som består av en åderdomlig jägarkost bestående av kött, fisk och frukt, hade en mycket god tandstatus samt runda och friska kranier. I motsats till detta fann Price, att barn i fattiga sydamerikanska länder, vars näring främst utgörs av industriellt producerade produkter med mycket socker (bröd, pasta, läsk och godis etc) genomgående har dålig tandstatus och ihopkrymta kranier.

Samma mönster fann Price i välbärgade länder som USA, där skolbarn som dricker och äter sockrade produkter också visar tecken på insjunkna kranier i kombination med ökande koncentrations- och inlärningssvårigheter. Weston A. Price Foundation har fortsatt sin grundares arbete och bedriver opinionsarbete för att göra myndigheter och andra uppmärksammade på dessa fakta.

Betecknande för den etablerade medicinens brist på förmåga att lyssna till nya signaler är att när vi i juni 2006 startade Dialog Kost&Hälsa genom att bjuda in Sally Fallon, en i USA känd kritiker av "fettskräcken" och Weston A Price Foundations nuvarande Director, att hålla föredrag på Karolinska Institutet, uppmanade dietisternas ordförande sina medlemmar att INTE gå och lyssna.

I Sverige har flera läkare i samarbete med patienter, som lider av sockersjuka eller övervikt, under senare år prövat att minska det av myndigheterna rekommenderade intaget av kolhydrater till förmån för ett högre intag av fett. Resultaten har i många fall varit revolutionerande, vilket bl.a författaren Lars-Erik Litsfeldt har beskrivit i sina böcker. Det finns många exempel på personer, som genom att ändra sin kost har blivit av med sin diabetes. Det som skrämmer oss är att läkare, som rapporterar om detta, blir bokstavligen hotade att stoppas i sin yrkesutövning. Och som skäl anges vetenskapliga bevis för att den rekommenderade kosten är rätt, bevis som dock vid närmare granskning har visat sig vara högst tvivelaktiga.

Som bevis för att nuvarande behandling med fettsänkande mediciner skulle ge önskat resultat anges ofta att dödsfall i hjärtinfarkt minskar. Till detta måste dock tillläggas att diagnostik och akutbehandling har förbättrats under samma period. Antalet personer som insjuknar i hjärtkärlsjukdomar har inte minskat. Tvärtom.

Vi blir därför alltmer övertygade om att de senaste 40 årens växande intag av kolhydrater (bröd, pasta, ris etc), sockrade produkter och vegetabiliska oljor på bekostnad av animaliskt fett och fisk är det som har förorsakat den stora fetma- och sjukdomsepedemin i världen. Vi menar också att stora ekonomiska krafter arbetar för att förhindra att information om dessa fakta sprids, eftersom de lever på att producera den hälsovådliga kosten eller läkemedel som skall motverka de sjukdomar som uppstår till följd av kosten. I juni 2007 publicerade Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt boken "Ideologin och pengarna bakom kostråden". Här kan du gratis ladda ner några kapitel ur boken.

Krav på neutral utredning

Det snabbt försämrade allmäntillståndet hos en stor del av befolkningen i kombination med ej samstämmiga uppgifter från olika experter gör det ytterst angeläget att i folkhälsosyfte tillsätta en neutral utredning om Kost & Hälsa. 

Våren 2007 skickade vi ett Öppet Brev till Regeringen som publicerades i Aftonbladet i vilket vi uppmanade Regeringen att tillsätta en neutral utredning.

I sitt svar hänvisade folkhälsoministern oss till Livsmedelsverket. Vi inser att det är naturligt att folkhälsoministern hänvisar oss till ett statligt verk som är inrättat för att hantera kostfrågor. Men vi har redan i vårt brev påtalat att Livsmedelsverket (SLV) sorterar under jordbruksdepartementet och att SLV sedan länge är lierat med livsmedelsindustrin. En av verkets främsta experter i kostfrågor har sin professur betald av margarinbolagen. Vi anser därför att SLVs experter olyckligtvis, och i likhet med medicinska experter som också har sin utkomst av att studera och motivera gällande kostrekommendationer, har blivit parter i målet. Läs Regeringens svar.

Vid ett personligt möte med folkhälsominister Maria Larsson har vi därför ånyo uppmanat henne att tillsätta en egen, neutral utredning, som i första hand tjänar folkhälsan. Vi menar att en sådan utredning snarast borde verka för att ge en samlad bild av alla nya fakta som framkommit om Kost & Hälsa.

Vidare bör utredningen genomföra en neutral undersökning för att jämföra effekterna av att äta en fettrik kost bestående av animaliskt fett och lite kolhydrater liknande den som var vanlig före 1950, innan fetmaepedemin började breda ut sig, med att äta den kost som idag rekommenderas av Livsmedelsverket innehållande 60% kolhydrater. Sverige skulle på detta sätt kunna bli ledande i kampen mot den i västvärlden grasserande fetmaepedemin. 

Stockholm i september 2007

Lars-Olof (LO) Landin
Chefredaktör och Dialogsamordnare
EBC / FORUM Frisk