Kostråden har låg evidens

De nationella kostråden baseras på undersökningar med låg evidens, skriver professor i klinisk nutrition Tommy Cederholm, Uppsala universitet, som svar på den pågående debatten om de nationella kostråden i Dagens Medicin. Han är ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för kost och hälsofrågor, vars samtliga 12 ledamöter står bakom artikeln. 

Han menar att det är ett problem med över- respektive underrapportering av kostintag, De stora läkemedelsbehandlingsstudierna bekostas av läkemedelsindustrin. Benägenheten att bedriva forskning är dock betydligt lägre inom livsmedelsindustrin. Äter gör vi ju ändå, skriver han.  Det är svårt att få till stånd stora kostinterventionsstudier och studiernas komplexitet bidrar därför till att befintliga studiers evidensgrad ofta klassas som låg, skriver han.

Vi välkomnar varmt erkännandet av de svenska kostrådens låga evidensgrad som Livsmedelsverkets expertgrupp för kostfrågor nu unisont ställt sig bakom, svarar Per Wikholm och Lars-Erik Litsfeldt, som fortsätter debatten om Livsmedelsverkets kostråd i Dagens Medicin.